PAASBOODSCHAP van Patriarch Kyrill van Moskou en geheel Rusland

Christus is opgestaan !

Bij de gratie van de al barmhartige God, zijn we verwaardigd om te komen tot het stralend paasfeest en

om ons te verheugen in de glorievolle opstanding van Christus. Vanuit het diepst van mijn hart groet ik u allen, mij geliefde broeders en zusters, met dit grote feest en feest der feesten.

Bijna tweeduizend jaar scheiden ons van de gebeurtenis die we heden opnieuw beleven. En toch elk jaar opnieuw viert de kerk met onverminderde spirituele eerbied de Verrijzenis van onze Heer, onvermoeid getuigenis gevend van de buitengewone aard van wat gebeurde in de grafkamer bij de muren van het oude Jerusalem.

Het hele aardse pad van de Zoon van God- vanaf zijn wonderbare vleeswording tot aan zijn Lijden en de verschrikkelijke dood aan het kruis- is de vervulling van de belofte van de schepper ooit eens gegeven aan de voorvaderen. God beloofde om naar de wereld diegene te zenden die “ onze zwakheden draagt en onze ziekten op zich neemt “ ( Is. 53:4 ). En die “ zijn volk bevrijdt van de zonden ” ( Mt. I:21 ). Vele keren heeft de Heer zijn belofte gestand gedaan door zijn profeten. Hij bleef trouw aan zijn gelofte zelfs toen het uitverkozen volk zijn verbond verwierp en de wil van de Schepper schond.

Het is nu dat in de Opstanding van Christus dat Gods liefde zich ten volle openbaart, want de dood is tenslotte overwonnen-de laatste grens die de mens scheidt van de ware bron van het leven. En Hoewel de dood blijft bestaan in fysieke zin en onze lichamen wegneemt, heeft de dood niet meer de kracht om onze zielen te vernietigen, d.w.z. om te ontkennen dat wij eeuwigdurend in gemeenschap zijn met onze Schepper. De dood is verslagen en zijn angel is verwijderd ( cf.1Kor. XV:55 ). De Heer heeft “ van de gevangenschap zelf een gevangene gemaakt ” ( Ef. IV:8 ), en heeft Hades gekluisterd. “ Niets is onmogelijk voor God “ ( Lk. I:37 ), “ want hij is waarlijk verrezen “
(  MT. XXVIII:6 ).

In het afgelopen jaar hebben de volkeren van de aarde buitengewone beproevingen moeten ondergaan. Een verderf scheppende epidemie heeft zich over de hele wereld verspreid, ook in ons land. De overheid heeft beperkende maatregelen ingevoerd teneinde de snelle verspreiding tegen te gaan. In enkele landen vallend onder het patriarchaat van Moskou zijn de openbare gebedsdiensten, inclusief de Goddelijke Liturgie opgeschort. Echter wij orthodoxe christenen zijn niet moedeloos of in wanhoop in deze moeilijk omstandigheden; sterker we moeten niet toegeven aan paniek. We zijn gehouden om onze innerlijke rust te bewaren en de woorden van onze Verlosser ons te herinneren die hij sprak aan de vooravond van zijn Lijden : “ In de wereld kom je zorgen tegen, maar houd moed ; Ik ben gekomen om de wereld te overwinnen ” ( Joh. XVI:33 )

Pascha is voor de hele mensheid geworden tot de overgang van slavernij aan zonde, naar “ de vrijheid van de hemel, de vrijheid van de kinderen Gods ” ( Rom.VIII:21 ). Het is dankzij de Opstanding van onze Verlosser dat wij ware vrijheid verwerven waarover de onvolprezen apostel Paulus spreekt en ons toeroept om “ standvastig te blijven in de vrijheid die Christus met zich meebrengt ” ( Gal. V:1 ). Hoe vaak hebben we deze woorden niet gelezen of gehoord ? En nu moeten we ons terdege afvragen of wij heden ten dage leven alsof Christus' opstanding niet heeft plaatsgevonden. Zijn wij niet in gevaar door de rijkdom van de eeuwigheid, in te ruilen voor de nooit eindigende aardse zaken door opnieuw in de ban te zijn, gevangen te zijn in de ijdelheid van deze wereld. Door toe te geven aan voorbijgaande angsten vergeten wij de geestelijke schatten die niet vergaan en vergeten wij de ware roeping van een christen “ om de Heer te dienen in Heiligheid en rechtvaardigheid voor Hem ” ( Lk. I:75 ).

En immers een waar geloof en onbesmet zijn voor God en de Vader is : eenieder met liefde en geduld te benaderen, elkaar te helpen en te ondersteunen in de beproevingen, volgend het voorbeeld van de Goede Herder dat ons wordt voorgehouden in het evangelie. Geen beperkingen van buitenaf kunnen ons afhouden van de eenheid en de ware spirituele vrijheid wegnemen die wij verkregen hebben door dat wij onze Heer en Verlosser hebben leren kennen, die de dood heeft overwonnen en ons de kans gegeven heeft om “ kinderen van God genoemd te worden, want dat zijn we “ ( 1Joh. III:1 ).

Alle gelovige kinderen van de kerk zijn als ” één hart en één ziel “ ( Hand. IV:32 ), want gescheiden zijn we enkel ledematen maar samen zijn we het lichaam van Christus en “ niets ter wereld kan ons scheiden van de liefde van God “ ( Rom.VIII:39 ). Daarom laat diegenen die vandaag om objectieve reden niet in staat zijn om naar de kerk te gaan en te bidden, beseffen dat zij in de gedachten en gebeden van andere mensen zijn. Het geloof verleend ons de kracht om te leven en allerlei zwakheden en beproevingen met Gods hulp te boven komen, inclusief datgene dat nu deel is gaan uitmaken van ons leven, door de verspreiding van dit gevaarlijke virus.

Ik doe een hartstochtelijk beroep op u, mijn geliefde broeders en zusters, om uw gebeden  tot de Heer te verhevigen, opdat wij ondanks alle moeilijkheden, deelgenoten blijven van het genadevolle liturgische leven van de Kerk, opdat het H Sacrament van de Eucharistie gevierd kan worden en de gelovigen met vrijmoedigheid toetreden tot de bron van leven, dat zijn de Heilige Mysteries van Christus, en zodoende dat de zieken genezing moge ontvangen en de gezonde mensen mogen beschermd worde tegen de gevaarlijke infectie.

We geloven dat de Opgestane Heer ons nooit in de steek laat en dat hij ons de uitweg en de moed zal geven om standvastig te blijven in geloof en dat onze aardse reis tot redding in dit aardse leven mag leiden tot een eeuwigdurend leven.

Ik feliciteer u allen van harte, mijn geliefde broeders en zusters, met het stralende  feest van het heilig Pascha en roep u allen op om, om het beeld te zijn van Christus' ware discipelen door een goed voorbeeld te zijn naar de mensen om u heen en door getuigenis af te leggen van  de machtige daden van degene die u “ uit de duisternis naar het stralende licht “ ( Petr. II:9 ) heeft gebracht, opdat op alle dagen van uw leven door onze daden u getuigenis afleggen van de onoverwinnelijke kracht en waarheid van de Paasgroet:

HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN

Kyrill patriarch van Moskou en Rusland