Russisch-Orthodoxe Kerk Groningen

Chrysostomos-liturgie


 GODDELIJKE LITURGIE VAN DE HEILIGE JOHANNES CHRYSOSTOMOS

IN HET NEDERLANDS

 

  

De voorbereiding op proskomedie

1. Gebeden van de Priester en Diaken voor de iconostase.

Verering van de iconen en van het altaar.

2. Priester en Diaken bekleden zich met de liturgische gewaden - Handwassing.

3. VOORBEREIDING VAN DER OFFERGAVEN : PROTHESIS (op de prothesis = klein zijaltaar)

a. van het 'Lam', d.i. een vierkant stuk brood dat uit het offerbrood gesneden wordt, en het stempel draagt :

IC  XC    Jezus Christus

NI-KA    Overwint

 

De priester legt dit op de discos (pateen)

b. Van de kelk : de Diaken (of priester) giet wijn en water in de kelk.

c. van de gedachtenis deeltjes :

De Priester snijdt uit het overige brood kleine stukjes die hij rond het Lam op de discos legt, ter gedachtenis van :    -  De Moeder Gods en de Heiligen,

           -  De levenden en de       

           -  de overledenen                               - 

d. De offergaven worden bedekt en bewierookt.

e. De Priester zegt het GEBED VAN DE PROTHESIS

4. Bewieroking van altaar, kerk en volk (psalm 50).

5. Laatste voorbereidingsgebeden van de celebranten.

 

BEGIN VAN DE GODDELIJKE LITURGIE

D. Zegen Meester

P. maakt met het Evangelieboek een kruis over het antimension en zingt :

«Gezegend zij het Koninkrijk van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

K. Amen.

 

VREDESLITANIE

D. Laat ons de Heer in vrede bidden.

K. Kyrie eleison

D. Om de hemelse vrede en de redding van onze zielen, bidden wij de Heer.

K Kyrie eleison (na elk vers)

D. Om vrede voor de gehele wereld, het welzijn van de heilige Kerken Gods, en om de EENHEID van allen; bidden wij de Heer.

Voor dit heilige Godshuis, en voor hen die er met geloof, eerbied en vreze Gods binnentreden; bidden wij de Heer.

Voor onze Patriarch N., voor Metropoliet N., voor onze Aartsbisschop N., voor de eerbiedwaardige priesters, het diaconaat  in Christus, voor geheel de geestelijkheid, en voor gans het volk; bidden wij de Heer.

Voor onze Koning N., voor onze Koningin N., en voor de Regering van dit land; bidden wij de Heer.

Voor deze stad, en voor alle steden en dorpen van ons gehele land, en voor alle gelovigen die er wonen; bidden wij de Heer.

 

Voor goed weer en overvloed van de vruchten der aarde, en om vredige tijden; bidden wij de Heer.

Voor de reizigers op zee, te land en in de lucht; voor de zieken en lijdenden; voor de gevangenen en hun redding; bidden wij de Heer.

 

Om bevrijding uit alle verdrukking, toorn, gevaar en nood; bidden wij de Heer.

Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God, door Uw genade.

Onze alheilige, ongeschonden,hooggezegende,roemrijke Koningin, Gods Moeder en altijd Maagd Maria, met alle Heiligen gedenkend, bevelen wij aan Christus God onszelf, elkaar en geheel ons leven aan.

K. Aan U o Heer

P. Bidt intussen zacht :

Heer onze God, Wiens macht niet te vergelijken is, en Wiens heerlijkheid onbegrijpelijk is; Wiens barmhartigheid geen grenzen kent, en Wiens liefde tot de mensen onuitsprekelijk is. Gij, Heer, zie goedertierend neer op ons en dit heilig Huis. Schenk ons, en hen die met ons meebidden, Uw rijke barmhartigheid en medelijden.

...en hij roept : Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding : Vader, Zoon en heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K. Amen.

D. Gaat onder het zingen bij de Christusicoon staan.

 

EERSTE ANTIFOON

K. Mijn ziel love de Heer, geloofd zijt Gij o Heer.

Mijn ziel, love de Heer en dat-alles-wat-in-mij-is, love Zijn heilige Naam.

Mijn ziel, zegen de Heer, vergeet-toch-al-zijn weldaden niet.

De Heer, vergeeft en geneest, vol-ontferming-en-harmhartig is de Heer.

Mijn ziel, love de Heer en dat alles-wat-in-mij-is, love Zijn heilige Naam, geloofd zijt Gij, o Heer.

(Op grote feesten zijn er eigen Antifonen, zoals voorgeschreven)

L. Zingt de verzen.

K. DOOR DE GEBEDEN VAN DE HEILIGE MOEDER GODS,HEILAND, O RED ONS.

 

1e KLEINE LITANIE

D. Nogmaals en nogmaals, laat ons de Heer in vrede bidden.

K. Kyrie eleison

D. Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God door Uw genade.

K. Kyrie eleison

D. Onze alheilige, ongeschonden, hooggezegende, roemrijke Koningin, Godsmoeder en altijd-maagd Maria met alle heiligen gedenkend, bevelen wij aan Christus God onszelf, elkaar en geheel ons leven aan.

K. Aan U o Heer.

P. Heer onze God, red uw volk en zegen uw erfdeel. Bewaar de volheid van Uw Kerk. Heilige hen die de schoonheid van Uw Huis liefhebben. Verheerlijk hen daarvoor met Uw goddelijke kracht, en verlaat ons niet die op U hopen.

Want van U is de macht en aan U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid : Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

AMEN.

 

2e ANTIFOON

K. Eer aan de Vader, en aan de Zoon, en aan de Heilige Geest.

Mijn ziel, zegen de Heer, ik wil de Heer loven in heel mijn leven, de psalm zingen voor God, zolang ik besta. Stel uw vertrouwen niet op vorsten, op mensenzonen bij wie geen heil is. Zijn geest zal hem verlaten : hij keert terug tot de aarde waaruit hij genomen was; en op diezelfde dag gaan al zijn plannen ten gronde. Zalig hij, wiens Helper de God is van Jacob, die zijn vertrouwen stelt op de Heer zijn God. Die hemel, aarde en zee heeft gemaakt, met al wat zich daarin bevindt. Hij behoedt de waarheid in eeuwigheid. Hij verschaft recht aan wie onrecht lijden. Aan hongeren geeft Hij voedsel, de Heer verlost de geboeiden. De Heer schenkt het gezicht aan de blinden : de Heer richt de gebrokenen op. De Heer bemint de rechtvaardigen, de Heer behoedt de vreemden. Hij is de steun van wees en weduwe, maar Hij vernietigt de weg van de zondaar. De Heer zal heersen in eeuwigheid : uw God, Sion, van geslacht tot geslacht.

(Hier ook is er eigen Antifoon op grote feesten, zoals voorgeschreven)

L. Zingt de verzen.

K. VERLOS ONS ZOON VAN GOD.....WIJ DIE U BEZINGEN ALLELUIA

K. Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

* ENIGGEBOREN Zoon en Woord van God, die onsterfelijk zijt, en het op U genomen hebt voor onze verlossing vlees te worden uit de Heilige Moeder van God en altijd maagd Maria. En zonder te veranderen mens geworden zijt : die gekruisigd zijt, Christus God, en de dood door Uw dood hebt overwonnen. Gij die als één van de Heilige drie-eenheid samen verheerlijkt wordt met de Vader en de Heilige Geest - VERLOS ONS -

 

2e KLEINE LITANIE

D. Nogmaals en nogmaals, laat ons de Heer in vrede bidden.

K. Kyrie eleison

D. Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, o God, door Uw genade.

K. Kyrie eleison

D. Onze alheilige, ongeschonden,hooggezegende, roemrijke Koningin, Gods Moeder en altijd maagd Maria met alle heiligen gedenkend, bevelen wij aan Christus God onszelf, elkaar en heel de wereld aan.

K. Aan U o Heer

P. Gij hebt ons deze gemeenschappelijke, eenstemmige smeekbeden geschonken, en beloofd om de gebeden te verhoren van twee of drie, die eenstemmig bidden in Uw Naam. Verhoor nu ook het smeken van Uw dienaren zoals het hun nuttig is. Schenk ons in deze voorbijgaande tijd de kennis der waarheid, en in de toekomstige het eeuwig leven.

Want Gij zijt een goede en menslievende God, en tot U zenden wij onze lof : Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K. Amen.

 

3e ANTIFOON

ZALIGSPREKINGEN

In Uw Koninkrijk * denk toch aan ons o Heer.

Zalig zij die arm zijn van geest * want hun behoort het Rijk der hemelen.

Zalig zij die treuren * want zij zullen getroost worden.

Zalig zij die zachtmoedig zijn * want zij zullen de aarde bezitten.

Zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid * want zij zullen verzadigd worden.

Zalig zij die barmhartig zijn * want hun zal geschieden barmhartigheid.

Zalig zij die zuiver zijn van hart * want zij zullen God zien.

Zalig zij die vrede stichten * want zij zullen kinderen Gods worden genoemd.

Zalig zij die vervolgd worden om de gerechtigheid * want het Rijk der hemelen behoort hun toe.

Zalig zijt gij, wanneer ge zult gesmaad en vervolgd worden en wanneer men valselijk allerlei kwaad van U zal zeggen om mijnentwil.

Verheugt en verblijdt U, want groot is uw beloning in de Hemel.

(Onder de Zaligsprekingen gebeurt de : )

 

KLEINE INTOCHT

P/D. maken drie buigingen voor het altaar. P. geeft Evangelie aan D. Zij gaan om het Altaar heen door de noorderdeur naar buiten, voorafgegaan door het licht. Voor de H. Deuren blijven zij staan en buigen het hoofd. Zij bidden stil :

D. Bidden wij de Heer.

P. Meester, Heer onze God, die in de hemelen legioenen hebt opgesteld van Engelen en Aartsengelen voor de Liturgie van Uw heerlijkheid; geef dat met onze intocht ook de Intocht der heilige Engelen geschiede, die samen met ons dienen en Uw goedheid verheerlijken. Want alle lof, eer en aanbidding komt toe aan U : Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

D. Amen. Zegen, Vader, de heilige intocht.

P. + Gezegend zij de intocht van Uw heiligen; immer, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

(D. laat P. het Evangelie kussen; gaat na de zaligsprekingen voor de P.in de Poort staan, heft het H. Evangelie omhoog en roept : )

D. WIJSHEID STAAT OP.

P/D. (buigen en gaan het altaar in. D. legt het H. Evangelie op het altaar-op normale zondagen zingt het koor : ).

K. Kom laten wij Christus aanbidden en buigen voor Hem. Red ons o Zoon van God, Gij die uit de doden verrezen zijt, wij die u bezingen. Alleluia.

K. Troparion en kondakion (variabel).

K. Troparion van de H. Apostel Andreas (of een andere patroonheilige van de Kerk)

Gij zijt de eerstgeroepene der Apostelen en de broeder van Petrus. Bid daarom Heilige Andreas tot de meester van het heelal, om aan de wereld vrede te schenken en aan onze zielen de grote genade.

D. Bidden wij de Heer.

K. Kyrie eleison

 

TRISAGIONGEBED

P. Heilige God, die temidden der Heiligen rust : de Serafijnen zingen U het driemaal heilig toe; de Cherubijnen verheerlijken U en alle Hemelse Krachten aanbidden U.

Gij hebt het heelal vanuit het niets tot het zijn gebracht.

Gij hebt de mens geschapen naar Uw icoon en gelijkenis, en hem met Uw veelzijdige gaven gesierd.

Gij schenkt wijsheid en begrip aan allen die erom vragen. Zelfs de zondaars verstoot Gij niet, maar Gij hebt de boete ingesteld voor hun zaligheid.

Gij hebt ons, Uw onwaardige en geringe dienaren, waardig geacht om op dit ogenblik voor de heerlijkheid van Uw heilig Altaar te staan, en de U verschuldigde aanbidding en lofprijzing op te dragen.

Meester, aanvaard ook uit de mond van ons, zondaars, de hymne van het Trisagion en bezoek ons in Uw goedheid.

Vergeef ons alle bewuste en onbewuste zonden.

Heilig onze zielen en lichamen, en geef ons om U te dienen in heiligheid en rechtvaardigheid voor Uw aanschijn, alle dagen van ons leven.

(P. zegent D. en roept :  )

Want heilig zijt Gij, onze God, en tot U zenden wij onze lof : Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd....

D. En in de eeuwen der eeuwen.

K. Amen

 

TRISAGION

K. Heilige God, Heilige sterk, Heilig Onsterfelijk, ontferm U over ons (3X).

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heilig onsterfelijk, ontferm U over ons.

Heilige God, Heilige sterk, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons.

(In de Paasweek, op de Theofanie en op Doopfeesten : )

Gij allen die in Christus zijt gedoopt, gij hebt Christus aangedaan. Alleluia

(Op de feesten van het Heilig Kruis :)

 Uw heilig Kruis, vereren wij, o Meester; en Uw heilige Verrijzenis loven wij.

P/D maken intussen drie buigingen voor het Altaar.

D. Beveel, Vader.

P. Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.

P/D gaan naar de troon achter het Altaar :

D. Zegen, Vader, de verheven Troon.

P. Zegent de Troon :

+ Gezegend Gij die zijt op de Troon der heerlijkheid van Uw koninkrijk, en Die zetelt op de Cherubijnen; immer, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

D. Gaat weer voor de deuren en roept :

LAAT ONS AANDACHTIG ZIJN.

P. + VREDE AAN ALLEN.

L./K. en met Uw geest.

D. WIJSHEID

L. PROKIMEN, toon....

 

APOSTELLEZING

D WIJSHEID

L. Lezing uit de Brief van de heilige Apostel..... (aan de...)

D. Laat ons aandachtig zijn.

L Broeders.....

P. Vrede zij u, die gelezen hebt.

L. En met uw geest.

D. «zegt zacht» : wijsheid.

K. Alleluia, alleluia, alleluia.

L. Alleluia-verzen van de dag....

 

EVANGELIEGEBED(wordt intussen stil gezegd).

P. Laat stralen in onze harten, menslievende Meester, het onvergankelijk Licht van Uw goddelijke kennis. Plant in ons de vreze Uwer Zaligmakende geboden, zodat wij de begeerten van het vlees overwinnen, en een geestelijke levenswijze leiden, met gedachten en daden volgens Uw welbehagen.

Want Gij zijt de Verlichter van onze zielen en lichamen, Christus God, en tot U zenden wij onze lof, evenals tot Uw beginloze Vader, en Uw alheilige, goed en levendmakende Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

D. houdt het Evangelie vast, buigt naar de P :

Zegen Vader, de verkondiger van het Heilig Evangelie volgens de H. Apostel en Evangelist....

P. + Door de gebeden van de heilige, roemrijke Apostel en Evangelist...geve God u, om met heilige kracht het Evangeliewoord te verkondigen van Zijn welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.

D. Amen.

D. Wijsheid. Staat op. Laat ons luisteren naar het heilig Evangelie....

K. Ere zij U, o Heer, Ere zij U

D. (geeft in de Poort het Evangelie aan de priester - blijft voor de deuren voor de litanie.)

 

DRINGENDE LITANIE

D. Zeggen wij allen met geheel onze ziel, zeggen wij uit geheel ons hart :

K. Kyrie eleison

D. Almachtige Heer, God onzer Vaderen, wij smeken U : luister en wees barmhartig.

K. Kyrie eleison

D. God, wees ons barmhartig volgens Uw grote barmhartigheid; wij smeken U : luister en wees barmhartig.

K. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison ( zo ook na de volgende)

D. Ook bidden wij voor de vrome Orthodoxe Christenen.

Ook bidden wij voor onze Oecumensiche Patriarch N., voor Metropoliet.,en voor onze Aartsbisschop N.

Ook bidden wij voor onze Koning N., en onze Koningin N., voor de regering van dit land, en voor allen die er wonen.

Ook bidden wij voor alle Orthodoxe Patriarchen, Metropolieten en bisschoppen; voor de priesters en diakens; voor de monniken en monialen; en voor het gehele volk.

Ook bidden wij om bermhartigheid, leven, vrede, gezondheid, heil, bescherming, vergeving en kwijtschelding van hun zonden voor de dienaren en dienaressen Gods, leden van deze Parochie.

Ook bidden wij voor onze overledenen....en voor alle overleden broeders en zusters die ons zijn voorgegaan.

Ook bidden wij voor de weldoeners van deze heilige en eerbiedwaardige kerk; voor hen die er werken; voor hen die er zingen en voor heel het rondomstaande volk, dat van U grote en rijke barmhartigheid verwacht.

Ook bidden wij voor hen die U zoeken, voor hen die U niet zoeken, voor hen die U aanroepen zonder U te kennen en voor hen die weerstaan aan Uw genade.

P. Heer onze God, aanvaard deze dringende smeking van Uw dienaren en dienaressen. Wees ons barmhartig naar de volheid van Uw barmhartigheid. Zend uw genade neer over ons en over heel Uw volk, dat van U grote en overvloedige barmhartigheid verwacht.

Want Gij zijt een barmhartige en menslievende God, en tot U zenden wij onze lof : Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K. Amen.

 

LITANIE DER OVERLEDENEN   (Facultatief) (D. neemt wierook :)

D. Gelovigen, laat ons nogmaals en nogmaals de Heer in vrede bidden.

K Kyrie eleison

Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, God door Uw genade.

K. Kyrie eleison

D. wijsheid.

P. Wij danken U, Heer God der krachten, dat Gij ons ook nu waardig hebt geacht om te staan voor Uw heilig Altaar, en neder te vallen voor Uw barmhartigheid : wegens onze zonden en dwalingen van het volk. God, neem ons smeken aan. Maak ons waardig om U deze smeekbeden en dit onbloedig Offer op te dragen voor geheel Uw volk.

Stel ons, die Gij voor deze Dienst hebt aangesteld, in de kracht van Uw Heilige Geest, in staat om altijd en overal U aan te roepen, zonder verworpen te worden

Of aanstoot te geven, maar met een zuiver geweten. Verhoor ons en wees ons genadig in de overvloed van Uw goedheid.

Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding : Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

 K. Amen.

 

TWEEDE LITANIE DER GELOVIGEN

D. Nogmaals en nogmaals, laat ons de Heer in vrede bidden.

K. Kyrie eleison.

D. Help en red ons, wees barmhartig, en bescherm ons, God door Uw genade.

K. Kyrie eleison

D. Wijsheid.

P. Steeds opnieuw vallen wij voor U neer, en bidden U, goede en menslievende God, om neer te zien op onze smeking, en onze zielen en lichamen te reinigen van alle vleselijke en geestelijke smet.

Geef ons om zonder blaam of veroordeling voor Uw heilig Altaar te staan. God schenk ook aan hen die met ons meebidden, vooruitgang in leven, geloof en geestelijk inzicht.

Geef hun, om U altijd met ontzag en liefde te dienen, om zonder blaam of veroordeling aan Uw heilige Mysteriën deel te nemen, en om Uw hemels Koninkrijk waardig te worden.

Opdat wij, door Uw macht altijd beschermd, tot U onze lof opzenden : Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K. Amen.

 

CHERUBIJNENZANG (1e deel)

 Wij, die in dit mysterie verzinnebeelden de Cherubijnen, verzinnebeelden de Cherubijnen. En die zingen d'hymne driemaal heilig aan de levenschenkende Drie-eenheid, aan de Levenschenkende Drie-eenheid. Stellen wij, stellen wij terzijde alle zorgen van deze wereld, alle zorgen van deze wereld.

Of...Wij die in het Mysterie verzinnebeelden de Cherubijnen en die de hymne zingen, d'hymne driemaal heilig, aan de Levenschenkende Drie-eenheid. Laat ons ter zijde stellen, alle zorgen van deze wereld.

(D. gaat in het heiligdom, bewierookt het Altaar, het Heiligdom, de Iconostase en het volk.)

 

GEBED VOOR DE GROTE INTOCHT (gebogen)

P. Niemand die gebonden is door  vleselijke begeerte en genot, is waardig om zo dicht tot U te naderen en voor U de heilige Liturgie te vieren, Koning der heerlijkheid. Want dienst doen voor U is groot en vreeswekkend, zelfs voor de Hemelse Krachten.

Zonder verandering of vermenging te ondergaan, zijt Gij in Uw onzegbare en onmetelijke mensenliefde Mens geworden, om onze Hogepriester te zijn. En als Meester van het heelal hebt Gij ons de Dienst van dit liturgisch en onbloedig Offer toevertrouwd.

Heer onze God, Gij alleen zijt Meester over hemel en aarde. Gij wordt gedragen op de Cherubijnentroon. Gij zijt de Heer der Serafijnen en de Koning van Israël. Gij alleen zijt heilig, en Gij woont in het Heilige.

Daarom roep ik tot U, alleen Goede, die bereid zijt om naar ons te luisteren : zie neer op mij, Uw zondige en nutteloze dienaar; reinig mijn ziel en mijn hart van slechte gedachten, en stel mij, die Gij door de kracht van Uw Heilige Geest met de genade van het priesterschap hebt bekleed, in staat hier voor Uw heilig Altaar te staan, om Uw heilig, smetteloos Lichaam en kostbaar Bloed te offeren.

Met gebogen hoofd kom ik tot U, en ik smeek U : wend uw aangezicht niet van mij af, en verstoot mij niet uit het getal van Uw dienaren. Veroorloof mij, zondige en onwaardige dienaar, U deze gaven aan te bieden.

Gij, Christus onze God, zijt het immers Die offert en geofferd wordt, Die ontvangt en ontvangen wordt. Daarom zenden wij onze lof tot U, evenals tot Uw beginloze Vader, en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

P (zegt met opgeheven armen : )

Wij die op mystieke wijze de icoon zijn der Cherubijnen, en de levendmakende Drie-eenheid de hymne toezingen van het Trisagion; laat ons alle aardse zorgen terzijde stellen.

(buigt)

D. Om te ontvangen de Koning van het heelal, onzichtbaar begeleid door Zijn lijfwacht en Engelenkoren, Alleluia, alleluia, alleluia.

(en zij herhalen dit drie-maal)

(P/D groeten vanuit de Deuren het volk en gaan naar de Proskomidietafel. Alleen de priester wierookt en bidt : )

P. God, wees mij, zondaar, genadig.

D. Hef op, Vader.

(P Bevestigt de aër op de linkerschouder en de D, zeggend : )

Hef uw handen op naar het Heiligdom, en zegen de Heer.

(D. knielt op één knie, wierookvat aan de vinger.)

(P. Plaatst de disk op hoofd van diaken, neemt zelf de kelk, en gaat achter D. door naar de noorddeur naar buiten, lichten vooraf.)

(P/D. blijven in de HH.Deuren staan, naar het volk gekeerd.)

D. De Heer onze God, gedenke in Zijn Koninkrijk, onze Oecumenische Patriarch N., Metropoliet N., en onze Aartsbisschop N., immer, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

P. De heer onze God gedenke in Zijn Koninkrijk, onze Koning N., en onze Koningin N., de regering van dit land en allen die er wonen, immer nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

(en zij doen de verschillende gedachtenissen)

P. De Heer onze God gedenke in Zijn Koninkrijk, U allen Orthodoxe Christenen, immer nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K. Amen.

 

CHERUBIJNENZANG  (Tweede deel)

Om te ontvangen de Koning van het heelal, onzichtbaar begeleid door de Engelenkoren. Alleluia, alleluia, alleluia.

Of : Om de Koning te ontvangen van het heelal, onzichtbaar begeleid door de Engelenkoren, Alleluia, alleluia, alleluia.

(ondertussen : D. komt rechts naast de priester staan : )

God de Heer gedenke uw priesterschap in Zijn Koninkrijk.

P. God de Heer gedenke uw diaconaat in Zijn Koninkrijk, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

(zet de kelk rechts op het antimension)

D. knielt op één knie.

P. neemt de disk, zet die links op het antimension :

DE RECHTVAARDIGE JOZEF NAM UW ALZUIVERST LICHAAM VAN HET KRUIS.  HIJ WIKKELDE HET IN EEN ZUIVER LINNEN DOEK MET REUKWERK EN LEGDE HET IN EEN NIEUW GRAF.

P. neemt velums weg van disk en kelk :

IN HET GRAF WAART GIJ IN UW VLEES, IN DE ONDERWERELD MET UW ZIEL, MAAR ALS GOD IN HET PARADIJS MET DE ROVER. EN OP DE TROON, O CHRISTUS, MET DE VADER EN DE GEEST, VERVULT GIJ ALLES, O ONBESCHRIJFLIJKE.

Bewierookt de aër en legt deze over de gaven :

LEVENBRENGEND EN SCHONER DAN HET PARADIJS EN WAARLIJK STRALENDER DAN HET SCHOONSTE KONINGSPALEIS : ZO IS VOOR ONS, CHRISTUS,UW GRAF, DE BRON ONZER OPSTANDING.

D. Doe goed....., Vader.

P. (wierookt driemaal de Gaven :

Doe goed Heer in Uw welwillendheid aan Sion, laat de muren van Jeruzalem weer opgebouwd worden. Dan hebt Gij behagen in offers van gerechtigheid, gaven en brandoffers : dan zal men kalveren op Uw Altaar leggen.

P. (tot D.) : GEDENK MIJNER, BROEDER EN MEDELITURG.

D. God de Heer gedenke uw priesterschap in Zijn Koninkrijk.

Bid voor mij, heilige Vader.

P.  Heilige Geest moge over U komen, Kracht des Allerhoogsten moge u overschaduwen.

D. De H. Geest moge bij ons dienen alle dagen van ons leven.)

 

VRAGENDE LITANIE

D. Laten wij ons smeekgebed voor de Heer voleindigen.

K. Kyrie eleison.

D. Voor de hier neergelegde, kostbare Gaven, bidden wij de Heer.

Voor dit Heilig Godshuis, en voor hen die er met geloof, eerbied en vreze Gods binnentreden, bidden wij de Heer.

Om bevrijding uit alle verdrukking, toorn, gevaar en nood, bidden wij de Heer.

Help en red ons, wees barmhartig, en bescherm ons, God, door Uw genade.

Dat de gehele dag volmaakt, heilig, vredig en zonder zonde moge zijn, vragen wij de Heer.

K. O geef het Heer

Om een Engel van vrede, een getrouwe gids en behoeder van onze zielen en lichamen, vragen wij de Heer.

Om vergeving en kwijtschelding van onze zonden en fouten, vragen wij de Heer.

Om al wat goed en nuttig is voor onze zielen, en om vrede voor de gehele wereld, vragen wij de Heer.

Dat wij de tijd van het leven die ons nog overblijft in vrede en boetvaardigheid mogen voleindigen, vragen wij de Heer.

Dat het einde van ons leven christelijk, smarteloos, zonder reden tot schaamte, en vredig moge zijn; en om een goede verdediging voor de ontzagwekkende rechterstoel van Christus, vragen wij (de Heer).

Onze alheilige, ongeschonden, hooggezegende, roemrijke Koningin, Gods Moeder en altijdmaagd Maria met alle Heiligen gedenkend, bevelen wij aan Christus onszelf, elkaar en geheel ons leven aan.

K. Aan U, o Heer

P. Heer, God, Albeheerser, alleen Heilige; Gij aanvaardt het lofoffer van hen die U aanroepen met geheel hun hart. Aanvaard ook het gebed van ons, zondaars, en breng het op Uw heilig Altaar.

Stel ons in staat om U Gaven en geestelijke Offeranden op te dragen : voor onze zonden en voor de dwalingen van het volk. Doe ons genade vinden voor Uw aangezicht opdat ons Offer U behage en de Geest Uwer genade moge rusten op ons en op deze voor U neergelegde Gaven en op geheel Uw volk.

Door de barmhartigheid van Uw eengeboren Zoon met Wie Gij gezegend zijt, tezamen met al Uw alheilige, goede en lenendmakende Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K. Amen .

 

ZEGEN

P. + Vrede aan allen.

K. En met Uw Geest.

D. Laat ons elkander beminnen, om in éénheid te belijden :

K. De Vader, de Zoon en de heilige Geest; Drie-eenheid, die éénwezenlijk en ondeelbaar is.

(ondertussen maakt de P. drie buigingen en zegt zacht :

Ik wil U liefhebben, Heer mijn Kracht. De Heer is mijn steun, mijn Toevlucht en mijn Bevrijder.

En hij kust disk, kelk en Altaar.)

 

VREDESKUS

De priesters kussen elkaar op de schouders :

P. Christus is in ons midden.

P. Hij is, en zal zijn.

D. (staat voor de icoon, kust orarion, buigt en roept : )

De deuren, de deuren : laat ons in wijsheid aandachtig zijn.

(De Priester beweegt de uitgespreide aër boven de Gaven, en zingt met heel het volk de Geloofsbelijdenis.)

 

GELOOFSBELIJDENIS

« ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader. Licht uit Licht - ware God uit de ware God - . Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil, uit de hemel neergedaald. Hij heeft het Vlees aangenomen, door de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de schriften. Hij is opgevaren ten Hemel : zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid - om te oordelen levenden en doden - en aan Zijn Rijk komt geen einde.

Ik geloof in de Heilige Geest - die Heer is en het leven geeft - die voortkomt uit de Vader. Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt. Die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de Ene, heilige, Katholieke en Apostolische Kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden - en het leven van het komend Rijk.

 

ANAFORA - INLEIDING TOT DE CANON

D. Laat ons eerbiedig staan, laat ons met vreze staan, laat ons aandachtig zijn, om het heilig Offer in vrede op te dragen.

K. Gift van vrede, een Offer van lof, van lof.

P. + De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met U allen.

K. En met uw Geest.

P. Heft uw harten tot de Heer.

K. Wij heffen z'omhoog tot onze Heer.

P. Laat ons de Heer de Eucharistie opdragen.

K. Het is recht en waardig, recht en waardig, te aanbidden, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Drie-eenheid, éénwezenlijk en ondeelbaar, Drie-eenheid, éénwezenlijk en ondeelbaar, en ondeelbaar !

 

DE EUCHARISTISCHE CANON

P. Waardig is het en recht, U de hymne te zingen, U te zegenen, U te loven, U de Eucharistie op te dragen, en U te aanbidden op elke plaats van Uw heerschappij. Want Gij zijt de onzegbare, onbegrijpelijke, onzichtbare, ondoorgrondelijke God; de onveranderlijke Zijnde : Gij, en Uw eengeboren Zoon, en Uw Heilige Geest.

Gij hebt ons uit het niets tot het zijn gebracht, en nadat wij gevallen waren, hebt Gij ons weer doen opstaan. Gij hebt onophoudelijk alles gedaan om ons in de Hemel te leiden en ons Uw komend Koninkrijk te schenken.

Voor dit alles danken wij U en Uw ééngeboren Zoon en Uw Heilige Geest : voor alle aan ons bewezen weldaden, die wij kennen en die wij niet kennen, de zichtbare en de onzichtbare.

Wij danken U ook voor deze Eucharistie, die Gij uit onze handen wilt aanvaarden, terwijl Gij toch beschikt over duizenden Aartsengelen en tienduizenden Engelen, over Cherubijnen en Serafijnen met zes vleugels en vele ogen, hoog opwiekend, het triomflied zinden, roepend, luid jubelend en zeggend :

K. Heilig, Heilig, Heilig is de heer Sabaoth. De hemel en de aarde zijn vol van Uw heerlijkheid. Hosanna, Hosanna in de Hoge. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

Hosanna, Hosanna in de Hoge.

P. Met deze zalige krachten, menslievende Meester, roepen ook wij en zeggen : Heilig zijt Gij, Alheilig : Gij en Uw eengeboren Zoon, en Uw Heilige Geest. Heilig zijt Gij, Alheilig; en hoogverheven is Uw heerlijkheid.

Zozeer hebt Gij Uw wereld liefgehad, dat Gij Uw ééngeboren Zoon gegeven hebt, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven hebben. Hij is gekomen en heeft heel die Heilseconomie voor ons voltooid.

In die nacht, waarin Hij voor ons werd overgeleverd, of veeleer, waarin Hij zich zelf overleverde voor het leven der wereld, nam Hij brood in Zijn heilige en vlekkeloos reine handen, zegende , heiligde, brak het, en gaf het aan Zijn heilige Leerlingen en Apostelen, zeggend :

(wijst naar de gaven, D ook met orarion :)

 

NEEMT EN EET, DIT IS MIJN LICHAAM

DAT VOOR U GEBROKEN WORDT,

TOT VERGEVING DER ZONDEN.

 

Koor zingt  zacht : Amen

P. Evenzo de Kelk na het Avondmaal, zeggende :

 

DRINKT ALLEN HIERUIT : DIT IS MIJN BLOED VAN HET NIEUW VERBOND, DAT VOOR U EN VOOR VELEN VERGOTEN WORDT TOT VERGEVING DER ZONDEN.

 

k. Amen

P. Dit verlossend gebod indachtig, stellen wij nu tegewoordig alles wat voor ons geschied is : het Kruis, het Graf, de Opstanding op de derde dag, de Hemelvaart, de Troon ter rechterzijde, en de Wederkomst in heerlijkheidn en

(D. heft met kruisgewijs over elkaar gelegde handen Kelk en disk op, zet ze voorzichtig neer en buigt eerbiedig.)

P. OFFEREN WIJ HET UWE, GENOMEN UIT HET UWE, NAMENS ALLES EN VOOR ALLES.

K. Wij prijzen U, wij loven U, wij zeggen U dank, o Heer, en wij bidden U en wij bidden U, o onze God, o onze God, o onze God.

D.  Heer, wees mij, zondaar, genadig en ontferm U mijner.

P. Heer, die op het Derde Uur Uw Heilige Geest over Uw Apostelen gezonden hebt, neem Hem niet van ons weg, Algoede, maar hernieuw Hem in ons die er U om smeken. (3 X).

EPICLESE

P. Wij offeren U deze onbloedige Logosdienst, wij roepen Uw hulp in, wij bidden en smeken U :

ZEND UW HEILIGE GEEST NEER OVER ONS EN OVER DEZE VOOR U NEERGELEGDE GAVEN.

D.( buigt het hoofd, wijst met orarion naar de Disk, en zegt STIL : )

Zegen , Vader, het heilig Brood.

P. + EN MAAK DIT BROOD HET KOSTBAAR LICHAAM VAN UW CHRISTUS.

D. Amen. Zegen, Vader, de heilige Kelk.

P + EN WAT IN DEZE KELK IS, HET KOSTBAAR BLOED VAN UW CHRISTUS.

D. : Amen, Zegen vadern beide.

P. + ZE HERSCHEPPEND DOOR UW HEILIGE GEEST.

D. Amen, Amen, Amen.

P. Opdat zij voor hen die ze ontvangen, worden tot reiniging van hun Ziel, tot vergeving der zonden, tot gemeenschap met Uw Heilige Geest, tot volheid van het Koninkrijk der Hemelen, tot vrijmoedigheid tegenover U, maar niet tot vonnis of veroordeling.

Ook offeren wij U deze Logosdienst voor hen die in het geloof ontslapen zijn : Voorvaderen, Vaderen, Patriarchen, Profeten, Apostelen, Predikers, Evangelisten, Martelaren, Belijders, Asketen, en voor elke gerechte geest, die in het geloof tot volkomenheid gekomen is.

(hij zegent het antidoron en zegt wierokend : )

 

 VOORAL, VOOR ONZE ALHEILIGE, ONGESCHONDEN, HOOGGEZEGENDE, ROEMRIJKE KONINGIN, GODSMOEDER EN ALTIJD - MAAGD MARIA

D. (wierookt rond Altaar en leest de diptieken.)

 

K. O waarlijk passend is het U zalig te prijzen o Moeder Gods.

Zaliggeprezen en ongeschonden Moeder van God.

Gij die eerbiedwaardiger zijt dan de Cherubijnen.

En onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafijnen.

Die zonder smet, God, het woord hebt gebaard.

Gij waarlijk Moeder van God. U roemen wij.

(Op grote feesten wordt in plaats van voorgaande hymne het PRIJSLIED gezongen).

 

PRIJSLIED

De Engel riep tot de gezegende : Reine Maagd verheug U.

En nog eens zeg ik verheug U. Uw Zoon is opgestaan ten derde dag uit het graf.

Word verlicht, word verlicht nieuw Jeruzalem. Want de heerlijkheid des Heren is over U opgestaan. Dans nu, en juicht Sion. En gij, heilige Moeder Gods, verheug U in de opstanding van Uw Kind.

P. Ook voor de heilige Johannes, de Profeet, Voorloper en Doper; de heilige, roemrijke, alomgeprezen Apostelen;de heilige... van wie wij de gedachtenis vieren; en al Uw Heiligen. Zie op ons neer, o God, omwille van hun gebeden.

D. leest de diptieken van de overledenen.

P Gedenk allen die ontslapen zijn, in de hoop op de Opstanding tot het eeuwig Leven..... Schenk hun de rust, onze God, daar waar het licht van Uw aanschijn straalt.

Verder roepen wij tot U : gedenk Heer, alle Orthodoxe bisschoppen die het woord van Uw Waarheid recht verkondigen; alle priesters en diakens in Christus; en allen die tot Uw dienst gewijd zijn.

Deze Logosdienst offern wij U ook voor de gehele wereld; voor de heilige, Katholieke en Apostolische Kerk ; voor hen die in een rein en heilig leven volharden; en voor de regering van ons land.

Heer, schenk ons een tijd van vrede, opdat wij in die vrede stil en rustig een godsvruchtig en waardig leven mogen leiden.

Gedenk, Heer, allereerst onze Oecumenische Patriarch N., Artsbisschop van Constantinopel, Metropoliet N. en onze Aartsbisschop N. van..... Geef dat zij voor het welzijn van Uw heilige Kerken nog lang in vrede, gezond, geëerd, ongedeerd mogen leven, en het woord van Uw Waarheid recht mogen verkondigen.

D. En hen die ieder in zijn gedachten heeft.

K. En allen, en allen

P. Gedenk, Heer, de stad waar wij wonen, de steden en dorpen van ons land, en alle gelovige bewoners.

Gedenk, Heer, de reizigers op zee, te land en in de lucht; de zieken en lijdenden; de gevangenen en hun redding.

Gedenk, Heer, hen die aan de armen denken; en schenk ons allen Uw genade.

En geef ons met één mond en één hart Uw alroerlijke en hooggeprezen Naar te bezingen en te loven, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K. Amen

 

ZEGEN       (diaken krijgt zegen en gaat uit het altaar)

P. + De barmhartigheid van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, zal altijd met u zijn.

K. En met Uw geest.

 

VRAGENDE LITANIE

D. Laat ons, na de gedachtenis van alle Heiligen, de Heer nogmaals en nogmaals in vrede bidden.

Voor de hier neergelegde en geheiligde, kostbare Gaven, bidden we de Heer.

Opdat onze menslievende God deze Gaven moge aanvaarden op Zijn heilig, hemels, onstoffelijk Altaar tot een welriekende geestelijke geur; en ons daarvoor Zijn goddelijke genade, en de gave van Zijn Heilige Geest moge schenken; bidden we de Heer.

Om eenheid van geloof, en gemeenschap met de Heilige Geest smekend, bevelen wij aan Christus God onszelf, elkaar, en geheel ons leven aan.

K. Aan U o Heer

P. Menslievende Meester, aan U vertrouwen wij heel ons leven toe en onze hoop. Wij roepen U aan, wij aanbidden en smeken U : maak ons waardig om met een zuiver geweten deel te hebben aan de hemelse, ontzagwekkende Mysteriën van dit gewijd en geestelijk Altaar; tot vergeving van onze zonden, en kwijtschelding van onze fouten; tot gemeenschap met de Heilige Geest; tot erfdeel van het Koninkrijk der Hemelen; tot vrijmoedigheid tegenover U; maar niet tot vonnis of veroordeling.

En maak ons waardig, Meester, dat wij vrijmoedig, zonder vrees voor het oordeel, het wagen U hemelse God en Vader aan te roepen en te zeggen :

(en de gehele gemeente zingt : )

 

ONZE VADER

Onze Vader die in de hemelen zijt,

geheiligd zij Uw Naam, Uw Rijk kome.

Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schulden

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

En leid ons niet in bekoring,

Maar verlos ons van de kwade.

P. Want van U is het Koninkrijk, de Kracht en de Heerlijkheid : Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K. Amen.

P. +vrede aan allen.

K. En met Uw Geest.

D. Buigt uw hoofd voor de Heer.

K. Voor U, o Heer.

P. U danken wij, onzichtbare Koning, die door Uw onmetelijke kracht het heelal geformeerd, en in de volheid van Uw barmhartigheid alles vanuit het niets tot het zijn hebt gebracht.

Meester, zie uit de hemel neer op hen die het hoofd buigen voor U. Want zij buigen zich niet voor vlees en bloed, maar voor U de ontzagwekkende God.

Meester, wend ten goede alles wat ons overkomt; vaar uit met de varenden, reis mee met de reizigers; genees de zieken, Geneesheer van onze zielen en lichamen;

Door de genade, de barmhartigheid en de menslievendheid van Uw eengeboren Zoon, met wie Gij gezegend zijt, evenals Uw alheilige, goede en levendmakende Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K. Amen.

P. Verhoor ons, Heer Jezus Christus onze God, uit Uw heilige woning, vanaf de glorietroon van Uw Koninkrijk; en kom ons heiligen. In de hoge zetelt Gij met de Vader op de Troon, en hier beneden zijt Gij onzichtbaar bij ons aanwezig.

Gewaardig U om met Uw machtige hand ons Uw smetteloos Lichaam te geven, evenals Uw kostbaar Bloed; en door ons aan heel het volk.

D. (komt in heiligdom, maakt met P. 3 buigingen : )

God, wees mij zondaar, genadig.

Laat ons aandachtig zijn !

 

OPHEFFING

P. (heft het heilig Brood op en roept : )

HET HEILIGE VOOR DE HEILIGE.

K. Eén is heilig, één is Heer? Jezus Christus in de glorie van God de Vader. Amen.

 

BROODBREKING

D. Breek, Vader, het heilig brood.

P. (Breekt het Lam met eerbiedige aandacht en legt de vier delen kruisgewijs op de disk : )

P. Ontleed en gedeeld wordt het Lam Gods :

Het wordt gedeeld, maar niet gescheiden;

Het wordt altijd gegeten, maar nooit verteerd;

Het heiligt allen die er aan deel hebben.

D.  Vul, Vader, de heilige Kelk.

P. (doet het IC-deelte in de Kelk : )

Volheid van de heilige Geest.

D. Amen.      (en biedt warm water aan : )

Zegen Vader, dit warme water.

P. + Gezegend zij de gloed van Uw Heiligen;

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

D. (giet het hete water kruisgewijs in de kelk : )

Gloed van geloof : vol van de Heilige Geest.

P/D (buigen naar elkaar en naar de kerk : )

Vaders, moeders, broeders en zusters,

Vergeef mij mijn zonden en fouten.

ALLEN : Dat God U vergeve, en vergeef ons ook.

P. En dat de goede en menslievende God u ook alle fouten moge vergeven.

 

COMMUNIE

P. (snijdt XC- deeltje volgens aantal celebranten en zegt zacht :

Nader Diaken !

D. (loopt om Altaar heen naar de linkerzijde van de priester, buigt eerbiedig, maakt van de linkerhand een troon voor de geopende rechterhand, en zegt : )

D. Vader, geef mij het kostbaar Lichaam van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus.

P.  Het kostbaar en heilig en vlekkeloos Lichaam van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus, wordt gegeven aan u diaken N., tot vergeving van uw zonden en tot eeuwig leven.

P. Het kostbaar en alheilig Lichaam van onze Heer en god en Verlosser Jezus Christus, wordt gegeven aan mij N. tot vergeving van mijn zonden, en tot eeuwig leven.

(de concelebranten jussen elkaar op de schouder en bidden gebogen : )

 

Alleen de orthodoxe gelovigen, die zich

Door gebed, onthouding en verzoek om vergeving

Voorbereid hebben, naderen tot de heilige Mysteriën

 

 

Gebed van de HEILIGE JOHANNES CHRYSOSTOMOS vóór de communie

 

Ik geloof, Heer, en belijd, dat Gij waarlijk zijt de Christus , de Zoon van de levende God, die op de wereld gekomen zijt om de zondaars te redden, wan wie ik de eerste ben.

Ook geloof ik dat dit uw Onbevlekt Lichaam is en dit Uw kostbaar Bloed.

Ik vraag U nu : ontferm U over mij en vergeef mij al mijn fouten, vrijwillige en onvrijwillige, die ik begaan heb door woord of daad, bewust of onbewust. En maak mij waardig zonder veroordeling deel te nemen aan Uw Onbevlekte Geheimen; tot vergeving van mijn zonden en tot eeuwig leven. Amen.

Maak mij heden, Zoon van God, deelgenoot van Uw mystiek Avondmaal.

Want ik zal het geheim niet zeggen aan uw vijanden, en ik zal U geen kus geven zoals Judas, maar zoals de moordenaar belijd ik U en zeg : Gedenk mij, Heer, in Uw Koninkrijk.

Menslievende Meester, Heer Jezus Christus, mijn God, maak dat deze heilige Geheimen mij niet tot veroordeling strekken door mijn onwaardigheid, maar tot genezing van ziel en lichaam.

(P. neemt intussen met communiedoek de kelk op, drinkt 3x en zegt in zichzelf : )

P. Het kostbaar en heilig Bloed van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus wordt gegeven aan mij onwaardige N. tot vergeving van mijn zonden en tot eeuwig leven.

(wist kelk en lippen af; kust kelk en zegt : )

Dit heeft mijn lippen aangeraakt, mijn ongerechtigheden weggenomen, en mij van mijn zonden gereinigd.

P. Nader diaken !

D. (komt rechts van de Priester, buigt het hoofd : )

Zie, ik nader tot de onsterfelijke Koning.

(P. Laat diaken 3x drinken : )

De zeer vrome diaken N. neemt deel aan het kostbaar en heilig bloed van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus, tot vergeving van zijn zonden en tot eeuwig leven.

P. Dit heeft uw lippen aangeraakt, uw ongerechtigheden weggenomen, en u van zonden gereinigd.

K. AAN DE HEILIGE GEEST

Koning van de Hemel, Trooster, Geest der waarheid, die overal tegenwoordig zijt.

En met wie alles vervuld is, schatkamer van alle goed,

Gever van het leven.

Kom en verblijf in ons, zuiver ons van alle smet en red onze zielen o Algoede.

 

COMMUNIE DER GELOVIGEN

D. Nader in vreze Gods, in geloof en met liefde.

K. Gezegend hij die komt in de Naam des Heren.

De Heer is God en Hij is ons verschenen.

(in Paastijd : )

Christus verrezen uit de doden, door zijn dood overwon Hij de dood. Aan hen die in het graf zijn heeft Hij het leven geschonken.

 

COMMUNIEZANG

Kom en neem het Lichaam van Christus.

Kom en drink aan d'onsterflijke bron.

(in Paastijd : )

Ontvang het Lichaam van Christus.

Drinkt aan d'onsterflijke bron.

P. De dienaar Gods N. ontvangt het kostbaar en heilig Lichaam en Bloed van onze Heer en Verlosser Jezus Christus, tot vergeving van zijn zonden en tot eeuwig leven.

P. Dit heeft uw lippen aangeraakt, uw ongerechtigheden weggenomen en u van uw zonden gereinigd.

K. Alleluia, alleluia, alleluia.

P. + God red Uw volk en zegen Uw erfdeel.

(K. op normale zondagen, wanneer geen andere tekst is voorzien)

Wij hebben het ware Licht aanschouwd. Wij hebben de Hemelse Geest ontvangen. Wij hebben het ware geloof gevonden. Wij aanbidden de ondeelbare drie-eenheid, want 't is zij die ons heeft gered.

P. (doet de gedachtenissen van de Disk in de Kelk en dekt deze af, terwijl hij bidt : )

Heer, wis door Uw kostbaar Bloed de zonden uit van hen die wij op deze Disc hebben herdacht.

(hij dekt ook de Disk af, en bidt : )

P. Wij danken U, menslievende Meester, weldoener van onze zielen, dat Gij ons ook heden hebt laten deelnemen aan Uw hemelse, onsterfelijke Mysteriën. Maak onze weg recht; bevestig ons in Uw vreze. Bewaak ons leven; maak onze wegen veilig.

Door de gebeden van de roemrijke Moeder Gods en altijd Maagd Maria, en van alle Heiligen.

D. Verhef, Vader

P. (wierookt kelk 3x)

Verhef U boven de hemelen, God; over de gehele aarde zij Uw heerlijkheid.

(geeft disk aan de diaken, die deze voor Altaar naar Proskomidie brengt; en zegt stil : )

P. Gezegend zij onze God, immer nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

(terwijl hij de kelk naar het volk toont)

P (brengt de Kelk naar de Proskomidie, voorafgegaan door de wierokende diaken. P. wierookt de kelk; reinigt en vouwt antimension.)

K. Amen. Moge Heer onze mond, zich nu vervullen met U lof, opdat w'uw glorie zouden bezingen, want Gij liet ons thans deelnemen, aan Uw heilige, goddelijke, onsterfelijke en levendmakende Mysteries. Behoud ons in Uwe heiligheid, opdat wij de ganse dag, uw gerechtigheid zouden beleven.

Alleluia, alleluia, alleluia.

D. (orarion los; naar gewone plaats voor : )

 

SLOTLITANIE

D. Staat op. Nu wij deelgenomen hebben aan de goddelijke, heilige, vlekkeloze Mysterieën van Christus, laat ons de Heer op waardige wijze danken.

(koor zingt zacht door : )

K. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Aan U o Heer. Aan U o Heer. Amen. Amen.

D. Help en red ons, wees barmhartig en bescherm ons, God, door Uw genade.

Smekend dat heel deze dag heilig, vredig en zonder zonde moge zijn, bevelen wij aan Christus God onszelf, elkaar en geheel ons leven aan.

P. Wij danken U menslievende meester, Weldoener van onze zielen, dat Gij ons ook heden hebt laten deelnemen aan Uw hemelse, onsterfelijke Mysteriën. Maak onze weg recht, bevestig ons in Uw vreze. Bewaak ons leven, maak onze wegen veilig.

Want Gij zijt onze heiliging, en tot U zenden wij onze lof : Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

P. Laat ons in vrede heengaan.      (naar Ambon)

K. In de Naam des Heren.

D. Laat ons de Heer bidden.

K. Kyrie eleison

 

GEBED ACHTER DE AMBON

Heer, Die zegent wie U zegenen, en heiligt wie op U vertrouwen; red Uw volk en zegen Uw erfdeel. Behoed de volheid van Uw Kerk. Heilig hen die de luister van Uw huis liefhebben, en verheerlijk hen door Uw goddelijke kracht. Verlaat ons niet die op U hopen. Schenk vrede aan Uw wereld, aan Uw Kerken, aan Uw priesters, aan onze regeerders, en aan geheel Uw volk.

Want elke goede gave, en iedere volmaakte gift komt van boven, en daalt tot ons neer van U, Vader van het licht. Daarom zenden wij eer, dankzegging en aanbidding op tot U : Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K. Amen. De Naam des heren weze gezegend van nu af tot in de eeuwigheid. De Naam des Heren weze geprezen van nu af tot in de eeuwigheid. De Naam des Heren weze geprezen van nu af tot in de eeuwigheid.

 

P/D  DANKGEBED   (Diaken nuttigt eerbiedig de kelk)µ

Christus onze God, Gij zijt de vervulling van de Wet en de Profeten. Gij hebt heel de heilseconomie van de Vader volbracht. Vervul nu ook onze harten met vreugde en geluk; immer, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen .

K. Amen.

P. (zegent het volk : )

+ De zegen des Heren en Zijn barmhartigheid kome over U, door Zijn goddelijke genade en menslievende; immer nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K. Amen

P. (wendt zich weer naar het Altaar en zegt : )

Ere zij U, Christus God, onze Hoop, ere zij U.

K. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen !

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

VADER ZEGEN ONS

 

SLOTZEGEN

P. + Dat Christus, onze ware God (die opgestaan is uit de doden) door de kracht van het kostbare en levendmakend Kruis; door de gebeden van Zijn al- onbevlekte Moeder; door de bijstand van de roemrijke, hemelse krachten der Engelen; door de smeekbeden van de eerbiedwaardige, roemrijke Profeet, Voorloper en Doper Johannes; van de heilige, roemrijke, alom geëerde Apostelen, van de heilige, roemrijke overwinningdragende Martelaren; van de eerbiedwaardige, Christusdragende Vaderen; van onze vader onder de Heiligen Johannes Chrysostomos, wiens Liturgie wij gevierd hebben, van de heilige Andreas, patroon van deze parochie en van de Heiligen Georgios en Serafim van Sarov en van alle heiligen, zich over ons mogen ontfermen en redden, want Hij is goed en menslievend.

K. Amen

P. Door de gebeden van onze Heilige Vaderen, Heer Jezus Christus, ontferm U over ons.

NOG VELE JAREN

Schenk, o Heer, aan Uw dienaar N. een welvarend en vredig leven, gezondheid,, heil en voorspoed in al wat hij (zij) onderneemt, en schenk hem (haar) nog vele jaren.

 

K. Nog vele jaren, nog vele jaren, nog vele jaren.

  

Powered by w3.css and WBCE CMS