Russisch-Orthodoxe Kerk Groningen

Orthodoxe geloofsbelijdenis


Ik geloof in één God: de almachtige Vader,

Schepper van hemel en aarde,

van al het zichtbare en onzichtbare.

En in één Heer, Jezus Christus,

de eniggeboren Zoon van God,

geboren uit de Vader,

vóór alle eeuwen.

Licht uit Licht,

ware God uit de ware God.

Geboren, niet geschapen,

één in wezen met de Vader

en door Wie alles geworden is.

Die om ons mensen

en om onze verlossing

uit de hemel is nedergedaald

en vlees heeft aangenomen

door de Heilige Geest

uit de Maagd Maria

en mens geworden is.

Die voor ons

onder Pontius Pilatus gekruisigd is,

geleden heeft en begraven is;

Die opgestaan is op de derde dag

volgens de schriften;

Die opgevaren is ten hemel

en zetelt aan de rechterhand van de Vader;

Die zal wederkomen in heerlijkheid

om levenden en doden te oordelen

en aan Wiens Rijk geen einde zal zijn.

En in de heilige Geest,

Heer en Levendmaker,

Die uitgaat van de Vader,

Die aanbeden en verheerlijkt wordt

tezamen met de Vader en de Zoon

Die door de profeten gesproken heeft.

In één heilige, katholieke en apostolische Kerk.

Ik belijd één doop tot vergeving van zonden.

Ik verwacht de opstanding van de doden,

En het leven van de komende eeuwigheid.

 

Amen.

Powered by w3.css and WBCE CMS